Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika MŠ

ms.jpg      Materská škola sa nachádza v centre mesta Prievidza. Veľkú školskú záhradu obklopuje zeleň, rodinné domy, záhradky a panelová výstavba. Trávnatá plocha je vysadená kvetmi, kríkmi, stromami a slúži deťom  ako zóna zábavy a aktívneho oddychu.

         Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od troch do šiestich rokov veku, ak je voľná kapacita, prijímame aj deti od dvoch rokov veku. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Do tried zaraďujeme deti spravidla rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku, zaraďujeme do  svoja samostatnej triedy.

      Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí.

      Využívame nové didaktické metódy a stratégie. Dôraz však dávame na celý rad činiteľlov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno - vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy a klíma a atmosféra tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s rodičmi, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove.