Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tlačivá na prijatie do MŠ

Příspěvky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

5. 4. 2019

| Rubrika: Tlačivá na prijatie do MŠ

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona

 

Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú - § 11 ods. 6 písm. a), písm. b) a ods. 7) zákona 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon).

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.

 

 

V Prievidzi dňa .........................................       

 

 

Podpis žiadateľa/ov (dotknutej osoby) .......................................................................................

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa

5. 4. 2019

| Rubrika: Tlačivá na prijatie do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

 

 

Materská škola Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................

Dátum narodenia: .......................................Rodné číslo: ......................................

Miesto narodenia: ......................................Národnosť:.........................................

Štátna príslušnosť:...................Názov a číslo zdrav. poisťovne: .............................

Bydlisko:......................................................................................PSČ......................

Meno a priezvisko otca: .....................................................tel. číslo: .....................

Meno a priezvisko matky: ..................................................tel. číslo: .....................

Kontaktná e-mailová adresa: .................................................................................

 

Dieťa navštevovalo - nenavštevovalo MŠ* / uveďte ktorú a dokedy/:............................................

*Nehodiace sa preškrtnite!

 

Žiadam/e/ prijať dieťa do MŠ na / možnosť označte zakrúžkovaním/:

a/ celodenný pobyt / desiata, obed, olovrant /,

b/ poldenný pobyt / desiata, obed /,

c/ poldenný pobyt / desiata /,

d/ adaptačný pobyt / po dohode s riaditeľkou /,

e/ diagnostický pobyt / po dohode s riaditeľkou /.

 

 

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam/e/ od  /dátum/: .......................................

 

 

Podpis/y/ zákonného/ých/ zástupcu/ov/: ..................................................................................

 

Prihláška prijatá v Prievidzi  dňa ...............................,  zaevidovaná pod číslom .........................                                     

 

 

Lekárske potvrdenie

5. 4. 2019

| Rubrika: Tlačivá na prijatie do MŠ

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní podľa § 24 ods. 7 Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠVV a Š  SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

 

Meno a priezvisko dieťaťa:....................................................................................

Dátum narodenia: .................................................................................................. Bydlisko:.................................................................................. PSČ.........................

 

 

Údaje o povinnom očkovaní: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Alergie:........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Iné závažné ochorenia, úrazy, stravovacie obmedzenia /EPI, DM, kŕče, vývinové poruchy, ADD, ADHD, psychiatrické ochorenie, prekonané infekčné ochorenia a iné/:

.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

*

  • Je spôsobilé navštevovať materskú školu.
  • Nie je spôsobilé navštevovať materskú školu.

 

Platí len pre MŠ, Ulica A. Mišúta 731/ 4, Prievidza :

  • Je spôsobilé absolvovať proces saunovania v MŠ.
  • Nie je spôsobilé absolvovať proces saunovania v MŠ.

 

*Nehodiace sa preškrtnite!

 

 

Dátum:......................................Pečiatka a podpis lekára: .........................................................

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Doplňujúce informácie rodiča/ zákonného zástupcu o dieťati.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

5. 4. 2019

| Rubrika: Tlačivá na prijatie do MŠ

Materská škola Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza

 

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl

a školských zariadení v znení neskorších predpisov

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................

Adresa pobytu : ............................................................................................................

 

......................................................................................................................................

druh pobytu  - trvalý/ prechodný*

 

 

 

Meno a priezvisko, titul rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa :

 

......................................................................................................................................

 

Adresa pobytu : ............................................................................................................

 

......................................................................................................................................

druh pobytu – trvalý/ prechodný*

 

kontaktný údaj (telefón/ e-mail) : ...................................................................................

 

týmto dávam súhlas Materskej škole  Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza a jej zriaďovateľovi na započítanie môjho dieťaťa do zberu údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v školskom roku 2019/2020.

 

 

UPOZORNENIE:
Každú zmenu v čestnom vyhlásení je rodič povinný bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi Materskej škole  Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza

 

 

 

 

V Prievidzi dňa  ...................                                  .................................................

 

podpis  rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa