Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 

 • uplatňovať "Dohovor o právach dieťaťa"
 • utvárať u detí národné povedomie, vlastenectvo, záujem o ľudové tradície a folklór
 • rozvíjať vzťah k prírode, ku zdraviu, spolupracovať s centrami enviromentálnej výchovy
 • podporovať oboznámenie detí s cudzím jazykom
 • vytvárať podmienky pre integráciu rómskych detí
 • vychádzať z koncepcie postmodernej školy a jej kurikulárneho inžinierstva a pedagogického navrhovania
 • dodržiavať zásady zdravej výživy
 • pri realizácií úloh enviromentálnej výchovy využívať dostupnú literatúru, metodické listy, pracovné zošity a dostupnú audiovizuálnu techniku
 • uplatňovať variabinosť učebne LEGO Dacta vo  všetkých výchovných činnostiach
 • oboznamovať deti s klasickou detskou literatúrou slovenských autorov a ľudovou slovesnosťou
 • talentované deti odporučiť ďalšie rozvíjanie v ZUŠ

Medzi priority patrí aj napĺňanie vypracovaného „Programu prevencie obezity v MŠ M. Mišíka v Prievidzi“, ktorý je v súlade s Národným programom prevencie obezity  na roky 2015-2025.  V rámci programu sú realizované projekty:

 • Zimné a letné školské hry     rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a zdravej súťaživosti

 • Školský mliečny program     pravidelný prísun mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ

 • Program Školské ovocie       pravidelný prísun ovocia a ovocných štiav do ŠJ

 • Adamko hravo-zdravo         uplatňovanie zásad zdravého životného štýlu v edukač-nom procese(otužovanie, obliekanie, prevencia chorôb,..

 • Veselé zúbky  vitamíny a zdravé zúbky                                                                                                                                     K hlavným dlhodobým cieľom z oblasti pohybu  pohybových aktivít je „vytvárať deťom také podmienky, aby sa pohyb stal prirodzenou súčasťou ich denného režimu“, či už počas ranného cvičenia, edukačných aktivít, ale aj pobytu detí vonku.

  •  

    

   Plánované aktivity na školský rok 2016/2017
 • Vychádzka do jesennej prírody  - zvýšiť pohyb. aktivitu detí pohybom na čerstvom vzduchu v prostredí jesennej prírody

 • Orieškové slávnosti                - oboznámiť s ponukou ovocia a zeleni-ny v našich podmienkach

 • Abeceda zdravia                      - divadelné predstavenie

 • Hudobno-pohyb.vystúpenie - využívať pozitívnu manipuláciu v tanečných impro-vizáciám podľa hudby

 • Zimné športové dni     - rozvíjať si pohybové schopnosti v zmenených pomienkach – na snehu a ľade

 • Plavecký výcvik       - prejaviť záujem o športovanie vo vodnom prostredí, odbúrať prejavy strachu

 • Karneval v MŠ        - využívať pozitívnu motiváciu v tanečným improvi-záciam podľa hudby

 • Zdravo a bezpečne     - rozvíjať motorické spôsobilosti detí bezpečnou jazdou na kolobežkách a odrážadlách na prenosnom dopravnom ihrisku

 • Letné športové dni       - rozvíjať si pohybové schopnosti v zmenených podmien-kach – na tráve

 • „Olympiáda detí prievidzských MŠ“  - zvyšovať záujem o šport a športové aktivity, zdravé fair play súťaženie

 • „Lúčime sa s MŠ“dôsledne - využívať všetky dostupné pomôcky k pohybu na školskom dvore materskej školy

   

  Pri plánovaní a tiež pri samostatnej realizácii nielen vyššie uvedených aktivít, dbáme dôraz na primeranú náročnosť, akceptujeme zmeny biorytmu dieťaťa a psychohygienu. Dôležitá je pozitívna motivácia, či už prostredníctvom pochvaly, povzbudenia, osobného príkladu a samozrejme podpora, resp. spolupráca s rodičmi.

   

  Bližšie informácie u riaditeľky MŠ.